Disclaimer

Website Info - Disclaimer - Wettelijk Bericht - Gebruiksvoorwaarden


Toegang tot deze site houdt aanvaarding door de gebruiker in van de hierna genoemde en geldende voorwaarden. 

De gegevens op deze website zijn zuiver van informatieve aard en zijn geheel vrijblijvend. Ze worden verstrekt met het oog op het op gang brengen van een discussie over wat gezonde, biologische en duurzame voeding inhoudt. De website owner(s) en auteur(s) stellen overwegend (vertalingen van) artikels ter beschikking en zijn het niet noodzakelijk eens met de inhoud van deze artikels.

De gegevens op deze website zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingsdeskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer en medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Sla nooit het professioneel medisch advies van uw geneesheer of andere medische deskundige in de wind ten gevolge van iets dat u hier zou gelezen hebben.

De Website Owner(s) en auteur(s) dragen geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website en/of problemen die daarmee verband houden, van welke aard ook; noch voor het hier gepresenteerde materiaal noch voor de correctheid, vertaalkundige accuraatheid of om het even welk ander kenmerk ervan en kunnen niet (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden tegenover wie ook voor het hier verstrekte materiaal, noch voor het gebruik ervan noch voor gevolgen van het gebruik ervan van welke aard ook, noch voor het functioneren van deze website en/of problemen die daarmee verband houden, van welke aard ook.

Hoewel vertalingen met zorg gemaakt worden, draagt de website owner geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor mogelijke vertaalfouten.

Bezoek aan en/of gebruik van deze site is volledig en uitsluitend op verantwoordelijkheid en risico van de bezoeker aan en gebruiker van deze website.

De website owner(s) en auteur(s) zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, directe, indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt schade als gevolg van problemen bij gebruik, winstderving, schade aan gegevens of andere immateriële goederen, en/of de kosten welke voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toegestaan gebruik, werking en/of gebreken en/of fouten in de werking en/of inhoud van deze website.

De inhoud van de site kan worden aangevuld, aangepast, gewist enz. zonder verwittiging.

Het aanhalen, weergeven van of al dan niet van commentaar voorzien linken naar artikels van andere websites is enkel ter informatie en betekent geenszins dat wij met deze of andere uitspraken van deze websites akkoord gaan. De website eigenaar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud of de privacy en gebruikspolicy van externe websites, en endosseert deze externe websites niet. Doorklikken naar externe locaties, alsook elk mogelijk gevolg daarvan, is uitsluitend op risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en dus volledig ten laste van de gebruiker.

Opting out : mocht de eigenaar van een website waar naar gelinkt wordt, bezwaar hebben tegen het feit dat een link ernaar op onze site aanwezig is, dan zal deze link op eenvoudig verzoek verwijderd worden.

Indien van een bepaling in dit document bepaald wordt dat ze ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling vervangen worden door een geldige, afdwingbare bepaling die maximaal overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling, en dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze website is beschermd door copyrights. Voor de geciteerde bronnen blijven alle oorspronkelijke copyrights onverminderd gelden. Inhoud van deze website mag voor geen enkel doel gekopieerd worden zonder toestemming van Taste it Pure en van de oorspronkelijke copyrights houders.